Estructura del batxillerat

  • Matèries comunes: aquestes assignatures proporcionen una formació general a l'alumnat. Algunes són obligatòries i altres varien en funció de la modalitat de batxillerat triada.
  • Matèries de modalitat: són assignatures per poder profunditzar en la modalitat de batxillerat triada. Els centres i les administracions educatives en fixen la seva oferta.
  • Matèries específiques: en aquest tipus d'assignatures s'hi inclouen assignatures específiques, assignatures d'ampliació de continguts o altres assignatures a determinar per les administracions educatives.